مطالعه و بارگیری آثار پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی
Мутолиа ва боргирии осори Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ

شرح دیباچه شاهنامه و داستان رستم و سهراب
شرح منتخب اشعار استاد ابوعبداالله رودکی
شرح منتخب « گلستان » سعدي شیرازي
شرح منتخب « بهارستان » عبدالرحمان جامی
شرح بیست غزل خواجه حافظ شیرازي
هپاتیت سی