نشر پژوهشگاه

«لیلی و مجنون» نظامی منتشر شد

«Лайлӣ ва Маҷнун»-и Низомӣ мунташир шуд

داستان منظوم «لیلی و مجنون» یکی از مثنوی‌های «خمسه» یا «پنج گنج» حکیم نظامی گنجوی‌ است که شاعران زیادی در گسترة زبان فارسی و در طول قرن‌ها به پیروی و الهام از آن، به نظم این داستان کهن همت نموده‌اند و برخی از آنها نیز داستان نظامی را با افزودنی‌هایی …

Read More »

شرح بیست غزل ‌حافظ منتشر شد

Шарҳи бист ғазали Ҳофиз мунташир шуд

چهارمین مجموعة شرح آثار ادبی با عنوان «شرح بیست غزل ‌خواجه ‌حافظ شیرازی» برای شاگردان مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان توسط پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی منتشر شد. نشر این کتاب اخیراً در ادامه‌ همکاری این پژوهشگاه با مرکزهای علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان انجام گردید. مجموعة مذکور مرکّب از درآمد سخن، …

Read More »

کتاب «چنین گفت خواجه ابوالفضل دبیر…» منتشر شد

Китоби «Чунин гуфт Хоҷа Абулфазли дабир…» мунташир шуд

تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی از آثار مهم تاریخی و ادبی قرن پنجم هجری است که پنج فصل بازماندۀ آن حوادث ده سال از دوران سلطنت مسعود غزنوی را شامل می‌شود. بی‌تردید، ابوالفضل بیهقی از مورخانی است که در جای جای نوشته‌های خود حضور دارد. علی‌رغم این حضور «در سایه»، …

Read More »

انتشار شازده کوچولو به خط سیریلیک

Интишори «Шоҳзода кучулу» ба хатти кириллӣ

به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت استاد ابوالحسن نجفی (۱۳۰۸-۱۳۹۴)، عضو فقید فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ترجمۀ کتاب شازده کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، از این مترجم برجسته به دو خط فارسی و سیریلیک در تاجیکستان منتشر شد. ابوالحسن نجفی در سال ۱۳۷۹ ترجمۀ کتاب شازده کوچولو را به …

Read More »

کتاب درسی «زبان فارسی» برای دانشگاه‌های تاجیکستان منتشر شد

Китоби дарсии «Забони форсӣ» мунташир шуд

پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی در ادامه‌ همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و در پی درخواست ریاست دانشگاه دولتی تاجیکستان، کتاب درسی «زبان فارسی» را منتشر کرد. کتاب مذکور که ویراست دوم و تکمیلشده است، برای دانشجویان سال اول رشتة «فیلولوژی ایران» در دانشگاه‌های تاجیکستان فراهم گردیده و …

Read More »

کتاب «شرح منتخب «بهارستان» عبدالرحمان جامی» برای مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان منتشر شد

Китоби «Шарҳи мунтахаби «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ» барои мактабҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон мунташир шуд

پژوهشگاه فرهنگ فارسی-تاجیکی در ادامه‌ همکاری با مرکزهای علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان، سومین کتاب از مجموعة شرح آثار ادبی را با عنوان «شرح منتخب «بهارستان» عبدالرحمان جامی» منتشر کرد. نشر این کتاب اخیراً در پی چاپ کتاب «شرح منتخب «گلستان» سعدی شیرازی» برای شاگردان مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان انجام …

Read More »

کتاب «شرح منتخب «گلستان» سعدی شیرازی» برای مکتب‌های تحصیلات عمومی تاجیکستان منتشر شد

Китоби «Шарҳи мунтахаби «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ» барои мактабҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон мунташир шуд

پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی در ادامه‌ همکاری با مرکزهای علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان، دوّمین کتاب از مجموعة شرح آثار ادبی را با عنوان «شرح منتخب «گلستان» سعدی شیرازی» منتشر کرد. نشر این کتاب اخیراً در پی چاپ کتاب «شرح منتخب اشعار استاد ابوعبدالله رودکی» برای شاگردان مکتب‌های تحصیلات عمومی …

Read More »

کتاب «شرح منتخب اشعار استاد ابدعبدالله رودکی» برای مکتبهای تحصیلات عمومی تاجیکستان منتشر شد

Китоби «Шарҳи мунтахаби ашъори устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ» барои мактабҳои таҳсилоти умумии Тоҷикистон мунташир шуд

تأکید بر گسترش زبان ملی یا توسعۀ کتاب و مقالات علمی یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی علمی در کشورهاست که همواره مورد توجه اهل علم و ادب بوده است. پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی در ادامۀ همکاری با مرکزهای علمی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان، انتشار مجموعه‌ای از کتاب‌ها در حوزه‌های مختلف علمی …

Read More »

نشر کتاب تهرانی که من شناختم…

Нашри китоби «Теҳроне, ки ман шинохтам…»

تهرانی که من شناختم…، امیرحمزه حاجی سیدعالم، دوشنبه: پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی، 2016، 95 ص. کتاب حاضر حاوی یادداشت سفر امیر حمزه حاجی سیدعالم، استاد دانشگاه تکتیک محمد عاصمی تاجیکستان است. مؤلف در کتاب مذکور، به تأثرات خویش از سفری به ایران پرداخته است که تابستان سال 2015 در هیأت …

Read More »

نسختین سلسله از کتاب‌های درسی دانشجویان رشتۀ پزشکی منتشر شد

Нахустин силсила аз китобҳои дарсии донишҷӯёни риштаи пизишкӣ мунташир шуд

تأکید بر گسترش زبان ملی یا توسعه کتاب و مقالات علمی یکی از معیارهای توسعه یافتگی علمی در کشورهاست که همواره مورد توجه اهل علم و سیاست بوده است. تاریخ زبان فارسی نمونه‌های فراوانی از توسعۀ آثار علمی را به خاطر دارد که از یک سو جنبۀ نمایش قدرت داشته …

Read More »